అమ్మంటే…….

అమ్మంటే.......
అమృత ఫలాలను అనంతంగా అందించే
ఆది శక్తిఅమ్మంటే!
అనృత ఫలితాలను ఆశ్చ్యరంగా తొలగించే
అద్భుత మూర్తి అమ్మంటే!
నువ్వు ఆశించిన దానికంటే అధికంగా
దీవెనలిచ్చేదేవత అమ్మంటే!
నీ అనంత వ్యక్తిత్వానికి అవ్యక్తంగా
బీజం వేసిన మూలం అమ్మంటే!
           భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.

జాబిల్లి బాలల డిజిటల్ పత్రిక

One thought on “అమ్మంటే…….

 • January 21, 2016 at 10:23 pm
  Permalink

  “అమ్మ” ని ఎంత కొనియాడినా అది తక్కువే అనిపిస్తుంది. అమ్మ గురించిన మీ భాష్యం ఎంతో బాగున్నదండి నాగరాజా రావుగారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *