నాన్నంటే

నాన్నంటే
మన జీవితానికై విరిసిన తొలి వేకువ
మన హృదయం పై కురిసిన సిరి వెన్నెల.
నాన్నంటే
మన భవితకై నిలిచే ఒక భరోసా
మన కలలను నిజం చేసే ఒక కులాసా.
నాన్నంటే
మనను మమతలతో ఊపే ఒక ఊయల
మనమనుక్షణం దర్శించాల్సిన ఒక కోవెల.
                 భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.

జాబిల్లి బాలల డిజిటల్ పత్రిక

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *