తోటల, తోపుల దోబూచి ఆటలు

చెట్టు చెట్టు కారడవి;
చెట్టుకు జట్టు చిట్టడవి;
అటవికి ఆని, ఒక తోపు
మావి తోపుల వెనుక
ఉన్నది రంగుల పూ దోట;
తోటలలోన పొదరిళ్ళు;
అక్కడ నక్కి, ఇక్కడ దాగుతు
దోబూచీ, దొంగాట;
ఆటల క్రీడల బాలుడు ఎవరు?
ఇంక ఎవ్వరు?
చిన్నారి క్రిష్ణయ్య;
చిట్టి తల్లి రాధమ్మ ;

(ఏ బాల బాలికలు ఆడుతున్నారో
ఆ పేరును ఇక్కడ చెప్తూ ఆడాలి)
– అనిల్ పిదూరి

జాబిల్లి బాలల డిజిటల్ పత్రిక

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *