పాప

చాప మీద పాప చేప కనుల రూప చిలిపి చూపు దీప అందుకే అపురూప. చేతులను చాపుతుంది చేతలతో ఆపుతుంది ఆనందం రేపుతుంది అనుబంధం చూపుతుంది. ఆకనులలో

Read more

అమ్మ!

నవమాసాలు నన్ను మోసి, కని, ఈ లోకానికి నా ఉనికిని తెలియజేసి తనలోకమే నేనుగా భావించి నా ముద్దు ముద్దు పలుకులకి మురిసి మంచి మంచి పలుకులు

Read more

కోతి ప్రశ్న

శ్రీరాముడు కోతులతో | సీతను విడిపించగ అండగ లక్ష్మణుడుండగ | దండయాత్ర వెళ్ళినాడు. రావణాసురుని జంపె | రాముడు తన బాణంతో రాక్షసులనందరినీ | రాముని సైన్యం

Read more