ఉపాయం

: Lakshmi YSR ఒక ఊరిలో రామయ్య అనే రైతు ఉండేవాడు.ఒకరోజు ఆయన తన పొలం దున్నుతూఉంటే రాక్షసి ప్రత్యక్షమై ఆయనని తినడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.కాని ఆయన తెలివిగా

Read more

స్నేహం

స్నేహం                     రచన : మౌని, చింటు ఒక సింహానికి నదిఒడ్డుకు వెళ్ళి షికారు చెయ్యాలనిపించింది. వెంటనే అది నది తీరానికి వెళ్ళి పచార్లు చేయడం ప్రారంభించింది. అలా

Read more