చింతామణి గణపతి

గజాననుడు / కరివదనుని విశేషాలు కొన్ని :- మహారాష్ర్ట లోని ‘అష్టవినాయక కోవెలలు ‘ ప్రసిద్ధి గాంచినవి. వీనిలోని “చింతామణి గణపతి” గురించి స్థలపురాణ కథ ఉన్నది.

Read more

రాముడు సీత ఆట 

రాముడు సీత ఆట  ఒక తెలుగు వారి కాలక్షేపపు ఆట .  ఒక ఖాళి కాగితాని తీసుకుని నాలుగు ముక్కలుగా చింపి ఒక దానిమీద రాముడు ,

Read more

ఉడత వంటి స్కంక్ ఊరవతలే.  

పిల్లాలూ! మీరు  ఉడుతల్ని నిత్యం చూస్తూనే  ఉంటారుగా ! ఇంచు మించు ఉడుత ఆకారంలో ఉండే ‘స్కంక్ ‘ అనే చిన్న జంతువు గురించీ  కొంచే చెప్పు

Read more