తెలుసుకుందాం

తెలుసుకుందాం పిల్లలూ!పూలను దైవపూజకు, శుభసందర్భాల్లో పూలమాలలను అలంకరణలకు , సన్మానాలకు, మాత్రమే వాడుతామని అంతా అనుకుంటాం కదూ! కానీ దేవుడు సృష్టించిన ప్రతి పదార్ధంలో సాధారణ ఉపయోగాలతో

Read more

బాదరాయణ సంబంధం – కథా , కమామిషూ

  కోరి ప్రేమించి పెండ్లాడి క్రొత్త జంట పురము వీడ్వడి వేరు కాపురము బెట్టె నంతలో చుక్కతెగి పడ్డ యట్లు దిగిరి బండి గట్టుక వచ్చిన బంధు

Read more