ఉడత వంటి స్కంక్ ఊరవతలే.  

పిల్లాలూ! మీరు  ఉడుతల్ని నిత్యం చూస్తూనే  ఉంటారుగా ! ఇంచు మించు ఉడుత ఆకారంలో ఉండే ‘స్కంక్ ‘ అనే చిన్న జంతువు గురించీ  కొంచే చెప్పు

Read more

ఆధునిక కవిత్వంలో బాల్యం

 ప్రతీ వ్యక్తి జీవితంలో బాల్యం ఒక మధురానుభూతి. వ్యక్తిగా ఎంత ఎదిగినా బాల్యం ముద్ర అతనిని విడిచి పెట్టదు. చిన్ననాటి ఆటలు, పాటలు మొదలుగునవన్నీ అతని మనసులో

Read more

చెన్నపట్టణం, మద్రాస్ అనే పేర్లు ఎలా కలిగినవో తెలుసునా?

అర్ధ చంద్రాకారములో ఉన్నది  ఆ కొండ . చంద్ర వంక ఆకారములో ఉన్నది కాబట్టి “చంద్రగిరి ” అన్నారు. ఆ గిరి పాదమున కట్టిన కోట అవడముతో –

Read more

బుద్ధుడు ఒసగిన 12 పేర్లు

రచన:- కాదంబరి శాక్యముని ఇహలోకము నివాసుల నుండి “వీడ్కోలు తీసుకొనుటకై” ని నిర్ణయించినాడు. ఆ సమయానికి గౌతమ బుద్ధ దేవునికి “సెలవు!” చెప్పేటందుకు ఆ సీమకు 12 జంతువులు

Read more