కిట్టూ ది గ్రేట్ | బివిడి.ప్రసాదరావు

ఆ రోజు ప్రతి రోజులాగే బయలు దేరాడు కిట్టూ, సైకిల్ మీద కాన్వెంట్ కు. కొంత దూరం వచ్చాడో లేదో పిలిచినట్టు కావడంతో ఆగాడు. చెట్టు చాటు

Read more

ఎండదెబ్బ

‘అమ్మా నాన్నకేమైంది’  దిగాలుగా అడిగాడు ఐదేళ్ళ చింటూ ‘ఎండ దెబ్బ తగలిందిరా కన్నా ‘ అంది అమ్మ ‘ఎండ నాన్నని కొట్టిందా .. ?’ చింటూ కళ్ళలో

Read more