నాన్న

చూడండి మిస్టర్ మీ నాన్నగారిని అది ఈ సమయంలో……?, మీ సమస్య నేను అర్ధం చేసుకోగలను కాని ఒక డాక్టరుగా మీరు ఆ విధంగా చేయడానికి నేను

Read more

దాచు…..దాచు….. పనికివస్తుంది!!!

“అమ్మా! నాకు స్కూల్లో పెన్సిల్ దొరికింది “ సంబరపడుతూ చెప్పాడు ఒకటవ  తరగతి చదువుతున్న సూరి. “అలాగా నాయనా, దాచు …. పనికి వస్తుంది” అంటూ కొడుకుని

Read more

నమ్మకం

రామాపురం అనే గ్రామంలో  మాధవుడనే వాడు ఉండేవాడు. అతడికి దేవుడంటే నమ్మకం లేదు. బాగా పని చేసేవాడు.అందరి కన్నాఎక్కువ సంపాయించేవాడు. అందరికి ఎక్కువ సహాయం చేసేవాడు.అందుకని అందరు అతనిని

Read more