ఎండదెబ్బ

‘అమ్మా నాన్నకేమైంది’  దిగాలుగా అడిగాడు ఐదేళ్ళ చింటూ ‘ఎండ దెబ్బ తగలిందిరా కన్నా ‘ అంది అమ్మ ‘ఎండ నాన్నని కొట్టిందా .. ?’ చింటూ కళ్ళలో

Read more

నాన్న

చూడండి మిస్టర్ మీ నాన్నగారిని అది ఈ సమయంలో……?, మీ సమస్య నేను అర్ధం చేసుకోగలను కాని ఒక డాక్టరుగా మీరు ఆ విధంగా చేయడానికి నేను

Read more