కిట్టూ ది గ్రేట్ | బివిడి.ప్రసాదరావు

ఆ రోజు ప్రతి రోజులాగే బయలు దేరాడు కిట్టూ, సైకిల్ మీద కాన్వెంట్ కు. కొంత దూరం వచ్చాడో లేదో పిలిచినట్టు కావడంతో ఆగాడు. చెట్టు చాటు

Read more